Tax free - zwrot VAT

Informujemy, iż możemy dokonać zwrotu podatku VAT, za artykuły nabyte u nas osobom fizycznym, dokonującym zakupu towarów i ich wywozu poza granice Unii Europejskiej. Zwrot może być wykonany w formie gotówkowej w siedzibie firmy 
lub w formie przelewu. W obu przypadkach konieczne jest jednoczesne spełnienie dwóch poniższych warunków:

 1. wywóz towaru z UE nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał sprzedaży,
 2. zostanie nam dostarczona deklaracja, potwierdzona przez urząd celny, nie później niż przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Regulamin sklepu PrezentyDedykowane.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.prezenty-dedykowane.pl prowadzony jest przez Dorotę Dębicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą In & Out Kreatywni Dorota Dębicka  (adres prowadzenia działalności: 05-552 Warszawianka, ul. Rejonowa 7b, wpisany  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link), NIP: 796-190-10-73  REGON: 147163389, adres poczty: kontakt@prezenty-dedykowane.pl, numer telefonu: 0604 481 251.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają odpowiednio:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r.)

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.  

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.cseie.com.pl.

1.3.11.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Dorota Dębicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą In & Out Kreatywni Dorota Dębicka  (adres prowadzenia działalności: 05-552 Warszawianka, ul. Rejonowa 7b, wpisany  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link), NIP: 796-190-10-73  REGON: 147163389, adres poczty: kontakt@prezenty-dedykowane.pl, numer telefonu: 0604 481 251

1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

1.3.15.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

2.1.3. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez złożenie zamówienia i przesłanie do bezpośrednio na adres email: kontakt@prezenty-dedykowane.pl

2.1.4. Newsletter.

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

3.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Czas trwania umowy.

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

3.3.4. Włączoną obsługę plików Cookies,

3.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.

3.4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto.

4.2. Usługobiorca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

4.3. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

4.4. Jeżeli Usługobiorca jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Aktywny adres e-mail,
b. Hasło do Konta Usługobiorcy,
c. Imię i nazwisko (fakultatywnie),
d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) (fakultatywnie),
e. Numer telefonu (fakultatywnie).

4.5. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Aktywny adres e-mail,
b. Hasło do Konta Użytkownika,
c. Firma (fakultatywnie),
d. Numer Identyfikacji Podatkowej (fakultatywnie),
e. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) (fakultatywnie),

f. Imię i nazwisko osoby do kontaktu (fakultatywnie),
g. Numer telefonu (fakultatywnie).

4.6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4.7. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 4.12.

4.8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Usługobiorcą,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

4.9. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

4.11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

4.12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze zawieszenia Konta lub odmowy rejestracji,

e. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

4.13. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w przypadkach mniejszej wagi, Usługodawca może zawiesić Konto na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Usługobiorca zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

4.14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.

4.15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Usługodawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Usługodawcy.

4.16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

5. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.

5.4.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

5.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

5.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.2.3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

5.4.2.4. Link do niniejszego Regulaminu.

5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana rachunkiem, który będzie dołączany do przesyłek.

6. Sposoby  płatności

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.1.2.1. Numer rachunku: 83132015373821169430000001

6.1.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay.

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

7. Koszt, termin i sposoby dostawy

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

7.1.1. Paczka pocztowa priorytetowa

7.1.2. Paczka pocztowa pobraniowa priorytetowa

7.1.3. Paczka kurierska

7.1.4. Paczka kurierska pobraniowa

7.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz w opisie danego Produktu. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

7.3. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas wykonania Produktu i czas dostawy Produktu:

7.3.1. Czas wykonania Produktu wynosi do 35 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

7.3.1.1.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.3.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.3.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

7.3.2.1. Paczki pocztowe priorytetowe dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 Dni Roboczych.

7.3.2.2. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 Dni Roboczych.

8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

8.1. Wypowiadanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prezenty-dedykowane.pl, lub też pisemnie na adres: In & Out Kreatywni Dorota Dębicka , 05-552 Warszawianka, ul. Rejonowa 7b.

8.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

9.1.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prezenty-dedykowane.pl, lub też pisemnie na adres: In & Out Kreatywni Dorota Dębicka , 05-552 Warszawianka, ul. Rejonowa 7b.

9.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: In & Out Kreatywni Dorota Dębicka , 05-552 Warszawianka, ul. Rejonowa 7b na koszt Usługobiorcy.

9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prezenty-dedykowane.pl lub też pisemnie na adres: In & Out Kreatywni Dorota Dębicka , 05-552 Warszawianka, ul. Rejonowa 7b.

9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9.3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

9.3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności zalecamy kierować w pierwszej kolejności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności Dotpay – https://www.dotpay.pl

10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: In & Out Kreatywni Dorota Dębicka , 05-552 Warszawianka, ul. Rejonowa 7b.

10.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca (Klient) jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

10.3. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu należności na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

10.5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

10.6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

11.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.